Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

D R O D Z Y   R O D Z I C E

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu informuje, iż rozpoczyna się nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024
Kartę zapisu dziecka należy pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły i złożyć osobiście w sekretariacie.
Dzieci zameldowane w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są z urzędu, dzieci z innych obwodów przyjmowane są za zgodą dyrektora,  jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.

Nazwiska wychowawców zostaną podane w czerwcu.

Z A P R A S Z A M Y !

Nasz adres:
L. Staffa 26
95-100 Zgierz
Tel. 42 716 65 47
e-mail: sp12@ miasto.zgierz.pl

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Zgierzu w roku szkolnym 2023/2024

I. Termin rekrutacji

 1.  Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci prowadzony jest od 27 lutego do 10 marca 2023r.
 2. Wszelkie terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zawiera załącznik do Zarządzenia nr 21/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13.01.2023r.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 42 716 65 47 i na stronie internetowej szkoły.

 II. Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 • urodzone w 2016r.,
 • urodzone w 2017r. – zgodnie z wolą rodziców

III. Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 1. Obwód SP 12 obejmuje ulice:
 • Aniołowska
 • Żeleńskiego
 • Cegielniana
 • Daleka            
 • Tuwima (od nr 24 do nr 28 i od nr 117 do nr 129)
 • Kamienna (od  nr 73 do 83 i od 122 do 132a)
 • Kontrewers
 • Ks. Jerzego Kowalczyka
 • Krogulec
 • Staffa
 • Lawendowa
 • Owsiana
 • Parzęczewska (od nr 50 do 70)
 • Stefana
 • Wiosny Ludów (od nr 38 do 146  i od nr 59 do nr 147)
 • Zachodnia  (od nr 72 do nr 91)
 • Żytnia (od nr 40 do nr 86 i od nr 73 do nr 109)
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów z określona liczbą punktów:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 2 punkty
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 punkty
 • rodzic jest absolwentem SP 12 – 1 punkt
 1. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

IV. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

 1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

V. Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VI. Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
 • pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu uczniowskiego zgłoszenia (dla dzieci obwodowych) lub  wniosku (dla dzieci z poza obwodu),
 • wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosków w sekretariacie szkoły.

V. Przepisy końcowe

 Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Zasady rekrutacji do klas I
Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza dotyczące rekrutacji
Zgłoszenie do szkoły obwodowej
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu
Ikona pliku PDF

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu w roku szkolnym 2023/2024

Ikona pliku PDFTerminy rekrutacji do klasy 4 sportowej w SP12 im. AK w Zgierzu na rok szkolny 2023/24
Ikona dokumentu PDFWniosek o przyjęcie do 4 klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu w roku szkolnym 2023/24