Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Stypendium edukacyjne

Drodzy Rodzice uczniów z klas VI-VIII!

Informuję, że istnieje możliwość skorzystania ze stypendiów edukacyjnych przez uczniów , którzy osiągają sukcesy w nauce oraz inne udokumentowane osiągnięcia.

 

Stypendium edukacyjne Rady Miasta Zgierza może być przyznane uczniowi, który spełnia ŁĄCZNIE następujące kryteria:

  1. W wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0;
  2. Wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
  3. Spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • jest finalistą lub laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty;
  • jest finalistą lub laureatem wojewódzkiego konkursu tematycznego, interdyscyplinarnego organizowanego lub współorganizowanego przez kuratora oświaty;
  • jest finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej, tematycznej, interdyscyplinarnej o zasięgu ogólnopolskim, olimpiady międzynarodowej;
  • realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień;
  • ma własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować.

 

Regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie miasta https://bip.zgierz.pl/?a=372

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza w terminie do 5 lipca danego roku.

 

Stypendium Brenntag:

Z pomocy Funduszu mogą korzystać uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia, i
  • osiągną średnią ocen nie mniejszą niż 5,00 na koniec każdego z semestrów roku szkolnego.

Wnioski należy składać w dwóch terminach do dnia 15 marca oraz 15 września każdego roku, przesyłając je pocztą na adres Urzędu Miasta Zgierza, Miasto Tkaczy, ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz lub składać osobiście. Koperta powinna być opatrzona w każdym przypadku dopiskiem Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Klas VI – VIII Szkół Podstawowych

 

Regulamin funduszu wspomagania zdolnych uczniów klas VI - VIII Szkół Podstawowych Brenntag Polska Spółka z o.o.
Wniosek o przyznanie stypendium
Ikona dokumentu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (rodzic-dziecko)